© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

LIVSVIKTIGT - en kunskapsblogg i utsatta livssituationer

November 15, 2016

 

Välkommen till Randiga Husets blogg. En blogg som handlar om livet i utsatta livssituationer. Kanske har du som läser dessa rader förlorat en älskad, kanske lever du med någon som är svårt sjuk. Livet utmanar oss alla förr eller senare och när det gör det är det många frågor som söker svar.

 

För dig som inte känner till Randiga Huset kan vi berätta att det är en ideell organisation som erbjuder stöd till familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall och utbildning/fortbildning till dig som i din profession möter dessa familjer. 

 

Vi som arbetar i Randiga Huset har själva upplevt förluster. Vi har träffat sörjande i livets alla åldrar. Vi har läst hyllmeter med litteratur och gått utbildningar i Sverige och utomlands. Vi har specialiserat oss på sorg hos barn, ungdomar och deras närstående. Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap. I vår blogg tar vi upp viktiga ämnen som relaterar till livets svåra.

 

Eftersom Randiga Huset i sitt arbete utgår från barnets perspektiv är det där vi har vårt avstamp men många av de tips, råd och övningar som vi kommer att presentera är användbara även när det gäller andra viktiga frågor i livet, oavsett ålder.

 

Vi tror att kunskap ger trygghet och minskar vår rädsla i utsatta livssituationer. Kan vi dessutom bryta tystnaden och våga prata med varandra om det som är svårt har kommit en lång bit på väg.
 

Eftersom detta forum är till för dig som läsare vill vi ta del av dina funderingar. Maila oss gärna dina frågor och tipsa om ämnen som känns viktiga för dig. Jag som är ansvarig för innehållet i denna blogg heter Catharina och du når mig på catharina.richter@randigahuset.se


Vår förhoppning är att texterna skall engagera dig som upplever sorg men också dig som står lite vid sidan och önskar att du kunde göra mer.


Välkommen till  Randiga Huset!

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive