top of page

INTEGRITETSPOLICY

Din integritet är viktig för oss.

Det har alltid varit viktigt för oss att information som rör Randiga Husets kunder och medlemmar behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt. På den här sidan kan du läsa mer om vår integritetspolicy.

 

Bättre kontroll över dina personuppgifter.

Kanske har du hört talas om den nya dataskyddsförordningen, också kallad GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller från och med den 25 maj? Den styr hur företag och organisationer sparar och använder information som innehåller personuppgifter. Det blir med andra ord ännu viktigare att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och transparent sätt. Det betyder till exempel att du som kund eller medlem alltid har rätt att veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och på vilket sätt de används. Du har också möjlighet att rätta den information som finns sparad. Det tycker vi är bra.

 

Tydligare och enklare för dig.

Även om lagstiftningen är ny blir det ingen större skillnad för dig. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att ta hand om din information på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi blir också tydligare i vår information, så att du inte behöver fundera över vad som sparas, hur informationen används eller hur du får tillgång till den. Till exempel har vi en ny integritetspolicy som på ett enklare sätt än tidigare beskriver hur vi hanterar data, vilket lagstöd som ligger till grund för hur information samlas in och lagras, vilka rättigheter du har och hur du hur du gör gällande dem.

 

Personuppgiftspolicy

 

Gällande köp av varor/bokning av tjänst/arrangemang
 

Allmänt

Randiga Huset behandlar idag en hel rad personuppgifter för att kunna upprätthålla sin verksamhet. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet ”personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person.
Randiga Huset är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter. GDPR lagen gäller från och med den 25 maj 2018.

 

Rättslig grund för hantering av personuppgifter
Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

 

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att Randiga Huset ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig. Fullgörandet kan bestå av att t.ex. leverera de tjänster som du beställt, samt att vid åberopat behov kunna genomföra kundadministration och kundvård.
Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet, skatter, redovisningar. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och Randiga Huset, t.ex. noteringar om frågor. Genom att lämna uppgifter samtycker du till att vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla den tjänst som du vänt dig till oss för. Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas som underlag för marknads- och kundanalyser samt riskhantering och statistik för att vidareutveckla vår verksamhet.

 

Randiga Husets utbud och service.
Du kan när som helst avregistrera dig eller justera vilka erbjudanden du erhåller från Randiga Huset.
Vi sparar endast uppgifter om ålder när du registrerar dig som kund till vissa arrangemang via Randiga Husets hemsida, via telefon eller via e-post till bokning/program. Personnummer är inte alltid obligatoriskt.

 

Vilka personuppgifter som samlas in
Randiga Huset behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsade till; namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
I samband med bokning kan vi även komma att behandla uppgifter som ålder på barn, särskild information om dina personliga förhållanden inför mötet eller övrigt inom ramen för kundförhållandet.
Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning via Randiga Husets hemsida, per telefon, per e-post eller vid beställning av varor och tjänster.
Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du efterfrågar, om du inte lämnar dina personuppgifter.

 

Lagring av personuppgifter
Genom din bokning/beställning av tjänst/arrangemang från Randiga Huset medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av Randiga Huset under sju år.
Om du inom sju år från senaste gör en ny bokning av Randiga Husets tjänster kommer dina personuppgifter att sparas i så att de alltid finns i sju år efter senaste arrangemang.
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis lagras längre om så krävs enligt bokförings- och skattelagstiftning.

 

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna
Dina personuppgifter kommer att behandlas av Randiga Huset. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av  Randiga Huset anlitade leverantörer och administrativa tjänster samt systemtjänster.
Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjeland ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina
rättigheter skyddas.
För att kunna erbjuda säker hantering av evenemangsanmälan/bokning nyttjar Randiga Huset externa tjänster för betalmedel. Dylik hantering kan innebära att vissa data förs ut från EU/EES-området i enlighet med föregående stycke.

 

Samtycke
Genom att godkänna våra villkor vid bokning, vid köp via hemsida eller hjälp över e-post eller telefon, samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

 

Dina rättigheter
Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter. Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheter att återkalla detta samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot behandling via e-post till gdpr@randigahuset.se
För personuppgifter som krävs för att kunna leverera och genomföra en efterfrågad tjänst eller bokning, och ledtid för eventuella reklamationer, kommer berörda personuppgifter att raderas så skyndsamt som möjligt.
Vi är skyldiga att gratis, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter inhämtats, ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. registerutdrag.

 

Skicka den skriftliga begäran till:
Randiga Huset, GDPR, Brantingsgatan 40, nb, 115 35 Stockholm

Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.
Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över föreningars hantering av personuppgifter.

Information om personuppgiftsbehandling –  medlemmar

 

Randiga Huset behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Randiga Huset är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Randiga Huset genom att kontakta oss på GDPR@randigahuset.se. Medlemskapet i Randiga Huset är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Randiga Huset behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Randiga Huset är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Randiga Huset har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i  Randiga Husets IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Randiga Huset samarbetar med för nödvändig behandling för Randiga Husets räkning. Det kan exempelvis gälla utlämnande till revisorer.
Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Randiga Huset behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Randiga Huset kommer därefter endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

 

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@randigahuset.se.
Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas naturligtvis att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna Randiga Husets medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på och begära att vi stoppar utskicken.


Information

 

Personuppgiftsansvarig
Randiga Huset, org.nr 802 460-2479, tel 0774 40 00 05, Brantingsgatan 40, nb, 115 35 Stockholm, är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

bottom of page