© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

FAQ

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om Randiga Huset.

 

 

Anlitar Randiga Huset auktoriserade revisorer?

Ja, Randiga Huset anlitar Grand Thornton,  med specialkompetens för redovisning av 90-konto.

 

Samarbetar Randiga Huset med andra organisationer?

Ja, samarbetar med SAMS- SamArbete för Människor i Sorg, som består av Riksförbundet för änkor och änkemän, Riksförbundet SPES – Suicidprevention och efterlevandestöd, Spädbarnsfonden, VIMIL och VSFB – Vi som förlorat barn.

Så snart Randiga Huset har tilldelats 90-konto kommer vi att ansluta oss till FRII (Frvilligorganisationernas Insamlingsråd). Vi samarbetar med Vuxenskolan.

Vi har ett nät av psykologer och terapeuter som vi kan hänvisa till när det behövs fördjupat stöd i sorgen.

Randiga Huset samarbetar med internationella organisationer som har liknande agenda.

Jag vill göra en insats. Hur ska jag gå tillväga?

Ta kontakt med oss på Randiga Huset och berätta vad du skulle vilja bidra med.

 

Mitt företag skulle vilja göra en insats. Vad kan vi göra?

Hjälp oss att sprida att Randiga Huset finns och berätta om vårt arbete.

Anmäl om du är intresserad av att arbeta som volontär.

Hur används de pengar som samlas in i Randiga Huset?

De pengar som samlas in används till verksamheten. Vi koncentrerar oss nu på att starta nya träffar och samtalsgrupper.

Hur gör jag om jag vill ge en gåva?

Sätt in beloppet på Randiga Husets bankgiro 764-4552 . Så snart vi tilldelats ett 90-konto kommer vi att meddela kontonumret på hemsidan.

 

Varför behövs det pengar till forskning om sorg?

Det har utförts och utförs väldigt lite forskning om sorg. Det finns många områden inom sorg som behöver belysas bättre för att samhället ska kunna ha god beredskap även vid den enskilda katastrofen.

 

Hur finansieras verksamheten?

Genom gåvor och medlemsavgifter.

 

Hur många medlemmar har ni?

Eftersom organisationen är realtivt ny har vi inte så många medlemmar ännu. Vi hoppas att vi ska kunna samla många för att sprida kunskap om sorg och förbättra för de sörjande.

 

Kan vem som helst bli medlem hos Randiga Huset

Ja, vem som helst kan bli medlem. Ju fler vi är desto mer kan vi göra för efterlevande.

 

Hur många dör i Sverige varje år?

Ca 90 000 människor dör varje år.

Av dessa är ca 12 000 under 65 år.

Ca 5 300 barn och unga i åldern 0 – 21 år förlorar en förälder i dödsfal varje årl.

Ca 1 400 människor begår självmord varje år.

Ca 600 barn och ungdomar förlorar syskon varje år.

Vad gör Randiga Huset?

Randiga Huset är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ska främja stöd till barn, unga och vuxna som förlorat eller kommer att förlora förälder, syskon eller annan närstående person i dödsfall.

Randiga Huset skall ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet för att därigenom synliggöra och förbättra gruppens villkor samt vara ett komplement till övriga organ inom kommun, landsting och övriga myndigheter och organisationer.

Randiga Huset skall:

utgå ifrån de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets rättigheter så att de fullt ut kommer till tillämpning även i sörjande barns och ungdomars liv.

  • främja efterlevande barns, ungas och vuxnas intressen genom att synliggöra deras situation och behov samt underlätta kommunikationen mellan sörjande sinsemellan och samhället i övrigt.
  • vara ett kompetens- och resurscentrum, som präglas av hög tillgänglighet och interaktivitet, i syfte att verka för att ändamålsenlig information, utbildning och fortbildning utformas och ges för att underlätta för barn, ungdomar och vuxna i sorg
  • skapa mötesplatser med stödverksamhet för sörjande barn, ungdomar och vuxna.
  • verka för att olika samhällsinstanser och näringsliv uppmärksammar, prioriterar och stöder sörjande barn, unga och vuxna i deras situation.
  • samla kunskap och öka förståelsen för de efterlevandes situation och behov för att främja en attitydförändring till sorg i samhället och söka påverka den allmänna opinionen inom området.
  • stödja befintliga och nya projekt, främja forskning inom relaterade områden samt genom samverkan stärka och utveckla nationella och internationella nätverk med erfarenhet och kunskap om sorg.
  • fungera som remissinstans, bistå med juridisk kunskap på området samt försöka påverka lagstiftning inom relaterade områden.
Please reload