top of page

FAQ

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna om Randiga Huset.

 

 

Anlitar Randiga Huset auktoriserade revisorer?

Ja, Randiga Huset anlitar Grand Thornton,  med specialkompetens för redovisning av 90-konto.

 

Samarbetar Randiga Huset med andra organisationer?

Ja, samarbetar med SAMS- SamArbete för Människor i Sorg, som består av Riksförbundet för änkor och änkemän, Riksförbundet SPES – Suicidprevention och efterlevandestöd, Spädbarnsfonden, VIMIL och VSFB – Vi som förlorat barn.

Så snart Randiga Huset har tilldelats 90-konto kommer vi att ansluta oss till FRII (Frvilligorganisationernas Insamlingsråd). Vi samarbetar med Vuxenskolan.

Vi har ett nät av psykologer och terapeuter som vi kan hänvisa till när det behövs fördjupat stöd i sorgen.

Randiga Huset samarbetar med internationella organisationer som har liknande agenda.

Jag vill göra en insats. Hur ska jag gå tillväga?

Ta kontakt med oss på Randiga Huset och berätta vad du skulle vilja bidra med.

 

Mitt företag skulle vilja göra en insats. Vad kan vi göra?

Hjälp oss att sprida att Randiga Huset finns och berätta om vårt arbete.

Anmäl om du är intresserad av att arbeta som volontär.

Hur används de pengar som samlas in i Randiga Huset?

De pengar som samlas in används till verksamheten. Vi koncentrerar oss nu på att starta nya träffar och samtalsgrupper.

Hur gör jag om jag vill ge en gåva?

Sätt in beloppet på Randiga Husets bankgiro 764-4552 . Så snart vi tilldelats ett 90-konto kommer vi att meddela kontonumret på hemsidan.

 

Varför behövs det pengar till forskning om sorg?

Det har utförts och utförs väldigt lite forskning om sorg. Det finns många områden inom sorg som behöver belysas bättre för att samhället ska kunna ha god beredskap även vid den enskilda katastrofen.

 

Hur finansieras verksamheten?

Genom gåvor och medlemsavgifter.

 

Hur många medlemmar har ni?

Eftersom organisationen är realtivt ny har vi inte så många medlemmar ännu. Vi hoppas att vi ska kunna samla många för att sprida kunskap om sorg och förbättra för de sörjande.

 

Kan vem som helst bli medlem hos Randiga Huset

Ja, vem som helst kan bli medlem. Ju fler vi är desto mer kan vi göra för efterlevande.

 

Hur många dör i Sverige varje år?

Ca 90 000 människor dör varje år.

Av dessa är ca 12 000 under 65 år.

Ca 5 300 barn och unga i åldern 0 – 21 år förlorar en förälder i dödsfal varje årl.

Ca 1 400 människor begår självmord varje år.

Ca 600 barn och ungdomar förlorar syskon varje år.

Vad gör Randiga Huset?

Randiga Huset är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ska främja stöd till barn, unga och vuxna som förlorat eller kommer att förlora förälder, syskon eller annan närstående person i dödsfall.

Randiga Huset skall ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet för att därigenom synliggöra och förbättra gruppens villkor samt vara ett komplement till övriga organ inom kommun, landsting och övriga myndigheter och organisationer.

Randiga Huset skall:

utgå ifrån de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets rättigheter så att de fullt ut kommer till tillämpning även i sörjande barns och ungdomars liv.

  • främja efterlevande barns, ungas och vuxnas intressen genom att synliggöra deras situation och behov samt underlätta kommunikationen mellan sörjande sinsemellan och samhället i övrigt.
  • vara ett kompetens- och resurscentrum, som präglas av hög tillgänglighet och interaktivitet, i syfte att verka för att ändamålsenlig information, utbildning och fortbildning utformas och ges för att underlätta för barn, ungdomar och vuxna i sorg
  • skapa mötesplatser med stödverksamhet för sörjande barn, ungdomar och vuxna.
  • verka för att olika samhällsinstanser och näringsliv uppmärksammar, prioriterar och stöder sörjande barn, unga och vuxna i deras situation.
  • samla kunskap och öka förståelsen för de efterlevandes situation och behov för att främja en attitydförändring till sorg i samhället och söka påverka den allmänna opinionen inom området.
  • stödja befintliga och nya projekt, främja forskning inom relaterade områden samt genom samverkan stärka och utveckla nationella och internationella nätverk med erfarenhet och kunskap om sorg.
  • fungera som remissinstans, bistå med juridisk kunskap på området samt försöka påverka lagstiftning inom relaterade områden.
Please reload

bottom of page