top of page

EGEN INSAMLING

Din gåva gör stor skillnad! Tack vare den kan Randiga Huset utöka sin verksamhet och ge stöd till barn, unga och familjer i sorg.

 

Att starta en egen insamling kan vara ett sätt att skapa mening i en sorg. Den du mist kommer inte tillbaka, men du och jag kan hjälpa andra genom exempelvis en egen insamling.

Sprid din insamling via sociala medier, engagera ditt sociala nätverk och uppmana din familj och dina vänner att ge en gåva och se hur din insamling växer.

Du kan även starta en egen insamling på Facebook. 

Starta din egen insamling på Facebook här

Har du frågor om egen insamling? Kontakta oss på info@randigahuset.se eller ring 0774-40 00 05

 

 

 

Randiga Huset skall:

• främja och synliggöra målgruppens situation och behov samt underlätta kommunikationen mellan sörjande sinsemellan och samhället i övrigt.

• vara ett kompetens- och resurscentrum, som präglas av hög tillgänglighet och interaktivitet, i syfte att

 

verka för att ändamålsenlig information, utbildning och fortbildning utformas och ges för att underlätta för barn, ungdomar och vuxna i sorg

• skapa mötesplatser med stödverksamhet för sörjande barn, ungdomar och deras närstående vuxna.

• verka för att olika samhällsinstanser och näringsliv uppmärksammar, prioriterar och stöder sörjande barn, unga och deras närstående vuxna i deras situation.

• samla kunskap och öka förståelsen för de målgruppensverka i enlighet med situation och behov för att främja en attitydförändring till sorg i samhället och söka påverka den allmänna opinionen inom området.

• stödja befintliga och nya projekt, främja forskning inom relaterade områden samt genom samverkan stärka och utveckla nationella och internationella nätverk med erfarenhet och kunskap om sorg.

• fungera som remissinstans, bistå med juridisk kunskap på området samt försöka påverka lagstiftning inom relaterade områden.

• verka i enlighet med FN:s barnkonvention om så att de fullt ut tillämpas även i sörjande barns och ungdomars liv.

bottom of page