© 2018 by Randiga Huset

AKTUELLA HANDLINGAR

 

KALLELSE TILL EXTRA KONGRESS I RANDIGA HUSET

Tid: 19 augusti 2019, klockan 17.30

Plats: Brantingsgatan 40, nb, Stockholm

 

 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 

1. EXTRA Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Val av styrelseledamot och suppleant till Randiga husets styrelse

6. Kongressen avslutas.
 

 

Stockholm den 27 juni 2019