top of page

Kallelse till årsmöte 2024

 

Härmed kallas till årsmöte i Randiga Huset den 29 april 2024.

Årsmöte kommer att hållas i Randiga Husets lokal på Brantingsgatan 40 i Stockholm.


Motion skall vara skriftlig och inlämnas till styrelsen 30 dagar innan årsmötet, dvs senast den 30 mars 2024.
Handlingar till årsmötet läggs ut så snart de är klara.

Anmälan och motion skickas per e-post till jens.fjellstedt@randigahuset.se.

Tid: Klockan 18.00

Datum: 29 april 2024

Plats: Randiga Husets lokal på Brantingsgatan 40, 115 35 Stockholm.

Förslag till dagordning

1. Årsmötets upprop och fastställande av röstlängd
2. Fråga om årsmöte blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning

9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av ordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
12. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till styrelsen
13. Val av kassör
14. Fastställande av arvode för styrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning

17. Val av valberedning och sammankallande

18. Fastställande av medlemsavgift

19. Ärenden som förelagts årsmötet av styrelsen

20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Årsmötets avslutande

 

 

 

Väl mött!

 

bottom of page