top of page

Kallelse till årsmöte 2022

 

Härmed kallas till årsmöte i Randiga Huset den 30 mars 2022.

Årsmöte kommer att hållas digitalt via verktyget Zoom.

Anmälan skickas per e-post till jens.fjellstedt@randigahuset.se.
Deltagare kommer då att erhålla information om hur man ansluter till årsmötet via Zoom.


Motion skall vara skriftlig och inlämnas till förbundsstyrelsen 30 dagar innan kongressen, dvs senast den 28 februari 2022.
Handlingar till kongressen läggs ut så snart de är klara.

Tid: Klockan 18.00

Datum: 30 mars 2022

Plats: Digitalt

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets upprop och fastställande av röstlängd 

 2. Fråga om årsmöte blivit behörigt utlyst


 3. Val av presidium


 4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

 5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

 6. Revisorernas berättelse

 7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet

 8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning

 9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod


 10. Val av förbundsordförande

 11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.


 12. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen

 13. Val av förbundskassör

 14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen

 15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, revisorssuppleant

 16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning

 17. Val av valberedning och sammankallande

 18. Fastställande av medlemsavgift


 19. Ärenden som förelagts årsmötet av styrelsen

 20. Ärenden som väckts genom motioner

 21. Årsmötets avslutande

 

 

 

Väl mött!

 

bottom of page